top of page

Algemene Voorwaarden

Wat leuk dat je met De Makers Podcast gaat samenwerken! Hieronder vind je onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

1. Definities

De Makers Podcast: verwijst naar het bedrijf ‘De Makers Podcast’ en is gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

Opdrachtgever: de persoon of personen waarmee Dide Vonk / De Makers Podcast de overeenkomst gesloten heeft en tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Opdracht: de dienst en het product die aan klant worden geleverd.
 

Offerte: alle aanbiedingen van De Makers Podcast waarvan het doel is de overeenkomst aan te gaan.

Overeenkomst: de afspraak van een opdracht tussen De Makers Podcast en klant.

Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij klant.

Annulering: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen De Makers Podcast en opdrachtgever. Dit is inclusief offertes, opdrachtbevestigingen, mondelinge en schriftelijke overeenkomsten.

Voorwaarden gesteld door klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor De Makers Podcast slechts bindend indien De Makers Podcast deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

3. Offerte

Offertes vanuit De Makers Podcast zijn volledig vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Hetgeen dat in de offerte is opgenomen geldt tot 30 dagen na de datum van verzending.

De Makers Podcast behoudt zich het recht om na deze termijn wijzigingen aan te brengen. 

 

Prijzen in de offerte zijn altijd exclusief 21% BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Wanneer klant akkoord is met de offerte dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan De Makers Podcast. Wanneer klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans die indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

 

Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd. De Makers Podcast is in dit geval bevoegd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.

 

De Makers Podcast kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor De Makers Podcast onaanvaardbaar maken.

4. Uitvoering

Dide Vonk overlegt namens De Makers Podcast samen met klant over de uitvoering van de opdracht. In overleg met klant kunnen van tevoren kaders worden gesteld van zaken waar wel of niet over gesproken zal worden.

De eerste versie van de podcast wordt opgeleverd aan de opdrachtgever. Vertrouwelijkheid rondom het verspreiden van het opgenomen materiaal staat bovenop, en De Makers Podcast zal de podcast dan ook nooit verstrekken aan derden of elders publiceren tenzij schriftelijk toestemming is verleend.

5. Betalingsvoorwaarden

De Makers Podcast zal na het accepteren van de offerte en de start van de opdracht een digitale factuur sturen voor een aanbetaling van 50% van het door de klant verschuldigde bedrag, tenzij anders overeengekomen. Na betaling van de factuur is de boeking definitief.

Na de opdracht is uitgevoerd, stuurt De Makers Podcast een factuur voor het resterende bedrag aan klant, tenzij anders overeengekomen.

De betalingstermijn voor een factuur is altijd 30 dagen tenzij anders overeengekomen.

Wordt de factuur niet binnen de betalingstermijn voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd. Dit wordt in rekening gebracht als op de eerste en tweede herinnering geen reactie komt.

6. Aansprakelijkheid

De Makers Podcast is niet aansprakelijk voor enige schade die voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van schuld of opzet.

De Makers Podcast zal alles in diens macht doen om ervoor te zorgen dat er een mooie podcast ontstaat.

 

De Makers Podcast kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk dan wel materiële schade door vallen, uitglijden, etc. tijdens de podcastopname.

7. Levering

De Makers Podcast levert de eerste versie van de podcast op op afgesproken tijd. Bij deze eerste versie is nog geen audiomixage toegepast.

 

​Opdrachtgever heeft een x aantal dagen (onderling overeengekomen) om op- en aanmerkingen te geven op de eerste versie. Daarna gaat De Makers Podcast aan de slag met de definitieve versie.

Deze feedback dient binnen afgesproken tijd bij De Makers Podcast te zijn geleverd. Mocht feedback te laat arriveren is het niet altijd mogelijk om nog aanpassingen te maken.

Tot slot wordt de definitieve versie gestuurd, inclusief audiomixage. 

8. Annulering

De klant kan een opdracht uitsluitend per e-mail annuleren en voorzien van een geldige reden.
 

Annuleren van een podcastopname dient maximaal 48 uur - bij ziekte uiterlijk 24 uur - voor de geplande afspraak gedaan te worden. Afhankelijk van de reden wordt een nieuwe afspraak gepland.
 

Bij volledige annulering van de opdracht door de opdrachtgever > 14 dagen voor aanvang wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht aan klant door De Makers Podcast.

Bij volledige annulering van de opdracht door de opdrachtgever minder dan 14 dagen voor de aanvang van het project, wordt er 75% in rekening gebracht. 

9. Auteursrecht

Het auteursrecht van de podcast ligt bij De Makers Podcast. Het staat de opdrachtgever vrij om (fragmenten uit) de podcast te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Voor publicatie met een commercieel doel dient eerst overleg plaats te vinden met De Makers Podcast.

 

De Makers Podcast zal in geen enkel geval (fragmenten uit) de opname publiceren of aan derden beschikbaar stellen. Voor elk verzoek hiertoe zal overleg met klant plaatsvinden.

 

Bij inbreuk op deze auteursrechten behoudt De Makers Podcast zich het recht hiervoor kosten in rekening te brengen.

10. Toepasselijk recht

In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, geldt het Nederlands recht.


De Makers Podcast behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 

Tevens behoudt De Makers Podcast zich het recht om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of wijzigen. Indien nodig worden de wijzigingen schriftelijk aan de klant doorgegeven.

bottom of page